هاجر پیری در پنجمین روز اعتصاب غدا

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است هاجر پیری زندانی سیاسی کورد در پنجمین روز اعتصاب غذای اعتراضی بە سر میبرد.

در گزارش امدە است هاجر پیری در اعتراض بە وضعیت بد زندان،  وضعیت جسمانی خود  و انتقال وی بە بند مجرمان جزایی با ارائە  نامەایی بە دادستانی و مسئولین زندان تبریز اعلام کرد کە از روز سە شنبە ١٤ دی ماە اعتصاب غذا  میکند.

هاجر پیری ٣٣ سالە‌ اهل شهرستان نغدە اردیبهشت ١٣٨۶ توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در نغدە بازداشت و مدت ٧ ماه در بازداشتگا‌های ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهرهای نقدە و ارومیە تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفتە است . او در مهرماه سال ۱۳٨۶ توسط دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در ارومیه بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کردستانی و اقدام علیه امنیت ملی به ۱۷سال زندان و تبعید به زندان کرمان محکوم شد.

لازم بە ذکر است کە صبح روز دوشنبه ۶ دی‌ماه، سال جاری هاجر پیری توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از زندان کرمان به زندان تبریز انتقال داده شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان