پایان اعتصاب غذای حسن رستگاری

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است حسن رستگاری مجد، زندانی سیاسی زندان مرکزی ارومیه، عصر امروز پانزدهم دی ماه ،در سی و دومین روز از اعتصاب غذای بە اعتصاب  خود پایان داد. و به بند منتقل شد.

در گزارش امدە است کە امروز قاضی ناظر زندان آقای پاشایی به سلول ایشان امد  و به نمایندگی از دادستان به وی قول داد که حتما به خواسته وی و پرونده اش رسیدگی خواه شدد. پاشایی گفته است پرونده وی روی میز دادستان است و مطالعه شدە و او  می داند که به او خیلی ظلم شده است. حتما شما را به دادگاه فرا خواهد خواند. می توانید اعتصابتان را بشکنید تا به کارهای شما رسیدگی شود.

همچنین امدە است کە حسن رستگاری بعد از شکستن اعتصاب در بهداری زندان مورد ازمایشات  قانونی قرار گرفت و سپس بە او اجازە دادند با  خانواده اش ملاقات حضوری داشته باشد.

لازم بە ذکر است کە حسن رستگاری مجد  از روز شنبه سیزدهم آذرماه در اعتراض به شرایط حقوقی خود دست به اعتصاب غذا زده و همزمان نامه اعتصاب را به مسئولین زندان و هم‌چنین کنسولگری کشور ترکیه در شهر ارومیه ارسال کرده بود.  و دو روز بعد در روز دوشنبه ۱۵ آذرماه به سلول انفرادی منتقل شد.

چندی پیش  مسئولین زندان ارومیه  با وی دیدار بەعمل آوردند و بە وی گفتە بودند سه پرونده‌ای که در زندان برای وی تشکیل‌شده را می‌توانند كارى كنند اما برای محکومیت اصلی نمی‌توانند کاری انجام دهند.  و  قول پیگیری داده بودند  و از او خواستە بودند بە اعتصابش پایان دهد.

حسن رستگاری بە اتهام عضویت در حزب کارگران کوردستان از سوی دادگاه انقلاب شهر ارومیه به ۱۵ سال زندان  محکوم کە این حکم در دادگاه تجدیدنظر تائید شده است، در پرونده دیگر با اتهام  جعل شناسنامه  بە ۳ سال و به اتهام عبور غیرقانونی از مرز  بە ۳ سال و به اتهام اقامت غیرقانونی در ایران نیز  بە ۳ سال زندان  محکوم شدە است. او این اتهامات را هیچ‌گاه نپذیرفته و دادگاه‌هایش را ناعادلانه قلمداد کردە است.

این زندانی سیاسی کورد، سه پرونده جدید نیز در زندان برایش تشکیل‌شده است مبنی بر اخلال درنظم زندان، تبلیغ علیه نظام و دیگری شاکی خصوصی کە در شهریورماه سال جاری بە  اتهام تبلیغ علیه نظام به یک‌ساله زندان دیگر محکوم شد.

او در حال حاضر دو پرونده دیگر یکی با اتهام اخلال در زندان و دیگری یک شاکی خصوصی دارد. این زندانی سیاسی چندین بار توسط مسئولین زندان و یا به تحریک آنان، توسط زندانیان عادی مورد ضرب و شتم قرارگرفته  است و  از سال ١٣٩٣ تاکنون مدت زیادی در سلول انفرادی نگهداری شدە است.

حسن رستگاری ۴۳ سال دارد و از شهروندان شمال کوردستان است وی در تاریخ ۵ آبان ماه سال ١٣٩٣ در شهر ارومیه دستگیر شد  او همچنین از ناراحتی قلبی و بیماری آسم رنج می‌برد و تاکنون از رسیدگی پزشکی مناسب برخوردار  نبودە و از سوی پزشک بهداری نیز با او بدرفتاری شدە است.

جمعیت حقوق بشر كوردستان