لغو کمپین نه به اعدام در روانسر

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در روانسر با احضار برگزارکنندگان کمپین  نە بە اعدام گفت کە حق  برگزاری این کمپین را ندارند و بە انها هشدار داد کە در صورت برگزاری این تجمع همە انها بازداشت خواهند شد.

در گزارش امدە است کە  برگزار کنندەگان این کمپین اعلام کردە بودند کە ریش سفیدان، معتمدان و فعالان مدنی و شهروندان  شهر روانسر در روز  جمعه١٧  ام دیماه  در مقابل درب منزل  مرحوم امید مرادی تجمع نمایند و ازبازماندەگان این خانوادە تقاضا  کنند کە  عادل محمدی قاتل فرزندشان را مورد بخشش قراردهند.

لازم بە ذکر است کە در روز ٢١ بهمن سال ١٣٨٧ جوانی به‌نام عادل  محمدی دوست خود امید مرادی را بە قتل رساند  عادل مغازه کبابی داشت. روز حادثه امید با عادل تماس گرفت و از او کباب خواست. وقتی امید به کبابی رسید دو دوست شروع به شوخی کردند که در همین حین عادل برای ترساندن دوستش چاقویی را که با آن مشغول خردکردن گوشت بود به سمت امید گرفت که چاقو در قلب پسر جوان فرورفت. امید بعد از انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد و پس از آن عادل بازداشت و به درخواست اولیای‌دم به قصاص محکوم شد.

لازم بە یادوریست کە صبح پنجشنبه ۲۱ مرداد در جریان  اجرای حکم اعدام  حسین عبدالهی که  بە اتهام قتل سلیم قنبری، رییس دادگستری جمهوری اسلامی ایران در روانسر بە اعدام  در ملاء عام محکوم شدە بود شهروندان روانسری شرکت نکردند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان