ماشین اعدام جان  محمود فرامرزی راگرفت

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق ىسر کوردستان رسیدە است  روز جاری،  سە شنبه، ۱٤ دی ۱۳۹۵ حکم اعدام یک زندانی  بە نام محمود فرامرزی  کە متهم بە قتل بود در زندان قزوین بە اجرا گذاشتە شد.

محمود فرامرزی ۳۶ ساله، فرزند سلیم اهل قروه در استان سنە  بود. وی به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود.

لازم بە یادوریست کە در ماە گذشتە حداقل ٢٠ مورد حکم اعدام  شهروندان کورد توسط جمهوری اسلامی ایران بە اجرا گذاشتە شدە است.

انتقال و اجرای پرتعداد حکم اعدام محکومان مواد مخدر در زندان های مختلف در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیە اروپا و سازمان ملل متحد در بیانیەهای جداگانە  در ارتباط با  تعهد به توافق هسته‌ای برجام، و  از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد کە با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است بە همین دلیل  مجلس جمهوری اسلامی ایران  در ماە گذشتە  یک فوریت طرح حذف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر را تصویب کرد. هم‌چنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  با ارسال نامه ای به ریاست قوه قضائیه از او خواسته بودند اجرای حکم اعدام حدود ۵ هزار زندانی محکوم به اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر را تا بررسی طرح مورد اشاره متوقف کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان