کارگران کوردستان استثمار  میشوند

طبق گزارشات مکرری کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان میرسند در این اواخر بسیاری از مراکز کاری برای استخدام کارمندان و کارگران خود با  حقوقهای بسیار پایین حاضر بە استخدام انها میباشند

بە عنوان نمونە میتوان بە  حقوق ماهيان٤٠٠ هزار تومان برای ٨ ساعت کار در روز و یا هشت صبح تا سه و نیم عصر و پنج نیم عصر تا نه نیم شب  با ماهیانه ٧٠٠ هزارتومان در ماە بدونە  مرخصی  اشارە کرد.

این در حالیست کە هزینە زندگی برای یک خانوادە ٤ نفرە کە دو نفر انها را کودکان تشکیل میدهد  در ایران بالغ بر ٤ میلیون تومان در ماە براورد شدە است .

یکی از دستفروشان شهر سقز بە گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت : من روزانە ٥۰۰ تومان از راە دست  فروشی دستمال کاغذی درامد دارم و چندی سالیست کە توانایی کارهای  ساختمانی راندارم و پیر شدەام  و همسرم هم کە قبلا برای یک شرکت قالیبافی کار میکرد ، حالا او نیز چشمانش کم سو شدە و توانایی قالیبافی راندارد و همان شرکت هم بیمەاش را رد نمیکنند و بعد از چند سال زحمت حتی دفترچەی بیمە درمانی مان را تمدید نمیکنند ، حال با روزی ٥۰۰تومان درآمد در این گرانی و بی بازاری حتی پول پرداخت هزینەی آب و برق و گاز را نداریم کە پرداخت کنیم .

لازم بە یادوریست کە  سیاست حکومتهای اقتدار گرا و مستبد فقیر نگە داشتن شهروندان ا است و حاکمیت جمهوری اسلامی نیز در این باب کم نیاوردە و بە بهانەهای واهی اکثر ملیتهای دور تا دور  جغرافیای سیاسی ایران و بلاخص  شهروندان شرق کوردستان را در فقر اقتصادی و صنعتی نگە داشتە است

جمعیت حقوق بشر کوردستان