کارگران کشت و صنعت در سرمای شدید در اعتصابند

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در حال حاضر بیش از بیست وهشت روز است که مقابل درب اصلی این مجتمع و کنار جاده اصلی چادر زده‌اند و به اعتراض خود ادامه داده اند.

یکی از کارگران بەگزارشگر جمعیت حقوق بشر گفت  به دلیل سرمای شدید آتش روشن کرده‌اند و به صورت شیفتی چهل  تا پنجاه نفر در این چادرها حضور دارند در ادمە می گویند از خرداد ١٣٩٤  فقط مبالغی به عنوان علی‌الحساب دریافت کرده‌ایم و مطالبات مزدی ما پرداخت نشده است.

مجتمع کشت و صنعت مهاباد بزرگتری طرح صنایع تبدیلی بخش کشاورزی قبل از انقلاب برای  شمال غرب جغرافیای سیاسی ایران بود  کە شامل دەها هکتار زمین زراعی ، تأسيسات پروار بندی گوسالە ، کشتارگاە گاو و گوسفند،  سردخانە و سالن پرورش مرغ گوشتی، کارخانە جوجە کشی و چندین واحد تولیدی مرغ مادر بود.

در خرداد ١٣٨٩ با حضور بیش از ٥٠ تن از مقامات و مسئولان دولتی با تبلیغات وسیعی بە بخش خصوصی واگزار شد. در روزنامەهای داخلی نوشتە بودند افتتاح بزرگترین مجتمع کشت و صنعت شمال غرب کشور در مهاباد همزمان با روز جهاد سازندگی این بخش را از بیکاری نجات میدهند.

مدیریت جدید بە عنوان  توسعە این مجتمع،  از بانکهای دولتی  وام های کلان دریافت کردند  اما  تسهیلات دریافت شدە در مجموعە کشت و صنعت مهاباد سرمایە گذاری نشد. تاجایی کە حتی  اقساط وام های گرفتە شدە نیز باز پرداخت نگرديد.

اکنوان افراد شاغل در  مجتمع کشت و صنعت مهاباد بە کمتر از ٦٠ نفر تعدیل یافتە است، در واقع میتوان گفت تنها مرکز کشت و صنعت دولتی کە برای شهروندان این منطقە توانسته بود منبع درامدی باشد در مسیر سیاست جمهوری اسلامی ایران  کە همانا تهیدست  نگە داشتن شهروندان شرق کوردستان است بە غارت بردە شد  و کارگران و پرسنل این مجتمع  بیکار شدند.

این مجتمع ٤٥ میلیارد تومان بدهی داردو بیش از پنج  میلیارد تومان بە کارگران این مجتمع و مرغدارن منطقە  بدهکاری دارد. کارگران این مجتمع ١٨ ماە است  کە حقوق و مزایای خود را دریافت نکردەاند. و بە اعتراض بە عدم دریافت مزایای خود از اوائل خرداد ماە تاکنون چندین بار اعتصاب کردەاند لازم بە ذکر است کە  دەها مرغداری نیز بە اعتصاب ها پیوستەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان