جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

از صابر نادری خبری نیست

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان صابر نادری آذرماه سال جاری در شهر قروه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. خانواده این شهروند همچنان از محل بازداشت و سرنوشت وی بی اطلاع بوده و پیگیری آنان تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است.

در گزارش امدە است صبح روز یکشنبە ١۴ آذرماە ۹۵، نیروهای امنیتی شهر قروە با یورش بە منزل مادری مهندس صابر نادری، مدیر شرکت شهیر نرم افزار پویا در شهر قروە  در شرق کوردستان، او را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

یکی از نزدیکان خانواده نادری با بیان اینکه پیگیری های اعضای خانوادە تاکنون بە نتیجەای منجر نشدە، در این باره گفت: “طی روزهای گذشتە از طرف افراد ناشناسی تحت عنوان نهادهای امنیتی با همسر ایشان تماس گرفتە شدە و درخواست رمز عبور تلفن همراە صابر را نمودەاند. این افراد در مقابل اظهار بی اطلاعی خانوادە و همسر ایشان از رمز عبور، اقدام بە تهدید آنان کردەاند. همچنین از سوی دیگر با توجە بە ضبط کارت های بانکی اعضای خانوادە، آنها امکان دسترسی بە سپردەهای بانکی خویش را نداشتە و برای تأمین مایحتاج روزانە با دشواری مضاعف روبه رو شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان بوط به بازداشت این شهروند کورد قروه ای پیشتر نوشتە بود کە نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر قروە ابتدا تمامی اطراف خانە را بە محاصرە در آوردە و سپس حدود ٢٠ نیروهای امنیتی بە طور همزمان بعد از باز شدن درب منزل بە داخل خانە یورش بردە و تمامی اسباب و اثاثیە منزل مادری وی را بە هم ریختە و مورد بازرسی قرار دادند. و بدون همراە داشتن نیروی زن بە بازرسی بدنی زنان خانوادە و وسایل شخصی آنان نیز پرداختە و در مقابل اعتراضات اعضای خانوادە با تهدید اسحلە آنان را وادار بە سکوت کردند.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران همچنین  پس از تفتیش و تفحص یک ساعتە، در نهایت دو لپتاب داخل خانە و لپتاب همسر آقای نادری، تلفن همراە تمامی اعضای خانوادە و تعدادی کتاب و جزوە را توقیف و با خود بردند و  همزمان با این اقدام، بە شرکت شهیر نرم افزار پویا واقع در ابتدای خیابان شریعتی، طبقە دوم ساختمان سینا یورش بردە و بە بازجویی تمامی همکاران مهندس نادری، بازرسی محل و کامپیوترها پرداختند بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

آزادی موقت هفت شهروند از زندان های ایران

ادامه فشار و تهدید شهروندان کورد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران 

تداوم بازداشت یک زن ورزشکار توسط سازمان تروریستی اطلاعات سپاه اورمیه