استان کوردستان تنها استانی است که روزنامه‌ی در آن منتشر نمی‌گردد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است دایره مطبوعات اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در استان کوردستان هیچ مجوزی برای انتشار روزنامه صادر نگردیده است و در عمل کوردستان تنها استان بدون روزنامەی  ایران است.

امروز سه شنبه ٦ دی ماە در تازه‌ترین بروز رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجوزهای نشریات در استان‌های جغرافیای ایران‌، استان کوردستان بدونە انتشار روزنامە اعلام شد.

در این لیست تهران با ١٣٣، خوزستان با ١٩، آذربایجان شرقی با ١٤، فارس، گیلان و کرمان هرکدام با ٩ روزنامه رتبه‌های اول تا ششم استانهای جغرافیای سیاسی ایران  را به خود اختصاص دادند.

استانهای لرستان با ٥، همدان، کرمانشاه، با ٣، آذربایجان غربی، ایلام با ٢ روزنامە  در رده های بعدی کردستان بدون روزنامه اعلام شد.

در حالیکە مسیئولین وزارت ارشاد دلیل این سیاست تبعیض امیز را به عوامل مختلفی همچون وضعیت بد اقتصادی مدیران مسئول، فقدان حمایت های لازم از سوی مسئولان محلی، فقر صنعتی و جایگاه ضعیف تبلیغات در بخش خصوصی و تمکین نکردن برخی مدیران دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی استان از قانون مطبوعات برای انتشار آگهی اعلام کردند. میتوان سیاستهای  استعماری و یکسان سازی پشت پردەی جمهوری اسلامی ایران را در مورد شهروندان شرق  کوردستان بە خوبی مشاهد کرد.

لازم بە یاداوریست کە در سالهای گذشتە همە  روزنامە های شرق کوردستان توسط وزارت ارشاد توقیف شدە است و تعدادی از روزنامەنگاران نیز با محکومیتهای دراز مدت بە زندانهای جمهوری اسلامی ایران روانە شدەاند. همچنین  سوالی کە  اینجا برای بسیاری از شهروندان شرق کوردستان میتواند از سوی جمهوری اسلامی ایران بدون جواب باشد این است کە چرا تمامی استانهای شرق کوردستان بدونە مجوز یا اینکە با درجە بسیار پایین نسبت بە مناطق دیگر ایران مجوز دریافت کردەاند؟

جمعیت حقوق بشر کوردستان