تداوم بازداشت روزنامەنگاران شمال کوردستان

جمعیت حقوق بشر کوردستان: بنا بە خبر منتشر شدە در شمال کوردستان و ترکیە تدوام بازداشت های خوسرانە و یورش بە منازل مسکونی روزنامە نگاران در شمال کوردستان هنوز ادامە دارد.

در این یورش ها با حملات گستردە بە منازل مسکونی روزنامەنگاران دو کلانشهر آمد و استانبول تعدادی از روزنامەنگاران دستگیر شدە اند.

بنا بە این گزارش، روزنامەنگاران بازداشتی بیشتر از اعضای خبرگزاری های دجلە و بیرگون می باشند.

در این یورش های سیستماتیک و سازماندهی شدە پلیس ترکیە در این دو کلانشهر با حملە بە منازل مسکونی و منزل عمر چیلک مدیریت خبرگزاری دجلە و درشهر استانبول با یورش بە متین یوکسکو ن، خبرنگار دجلە و در همین راستا در شهر استانبول با حملە بە صحفە آرای روزنامە بیرگون، ماهیر کانات وی را بازداشت نمودە اند.

در شهر استانبول نیروهای امنیتی پلیس با حملە بە نهاد خبری عتکین و بازداشت شماری از روزنامەنگاران و کارمندان این مرکز خبری خبر دادە اند.

شایان ذکر است کە بعد از شعلە ور شدن آتش جنگ افروزانەی ترکیە و حکومت AKP در شمال کوردستان وضعیت بەحالت فوق العادە در آمدەاست وچندین شهر شمال کوردستان بە کلی ویران گشتە و روسای شهرداریها، نمایندگان پارلمان، رسانە های آزاد و هزاران نفر فعال مدنی و سیاسی کورد روانە زندان و توقیف شدە اند.

جمعیت حقوق بشرکوردستان