دولت ترکیە ۳ شهرداری دیگر کوردستان را بە اشغال خود درٱورد

بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، در ادامە اشغال شهرداری های شمالکوردستان، دولت ترکیە سە شهرداری دیگر کوردستان کە حزب مناطق دمکراتیک د.ب.پ ریاست انها را بە عهدە داست، را بە کمک نیروهای نظامی اشغال کردە است.
حکومت ترکیە که چندی پیش در تاریخ ۱۴ دسامبر (۲۴ آذر) با یورش به سه شهرداری د.ب.پ در استان بدلیس روسای‌مشترک آن‌ها بازداشت کرده بود٬ امروز برای این شهرداری‌ها قیوم تعیین نمودە و رسما انها را بە اشغال خود دراوردە است.

وزارت کشور ترکیه در ابلاغیە ای برای شهرداری‌های خیزان٬ موتکی و یولالان٬ قیوم تعیین کردە و روسای‌مشترک ای شهرداریها را بازداشت و زندانی کردەاند.

شایان ذکر است کە در چند ماە گذشتە صدها فعال سیاسی، مدی، روزنامەنگار، مردم، نمایندگان پارلمانی، روسای شهرداریها و … از سوی دولت ترکیە بازداشت و روانە زندان شدەاند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان