اعتراض کارگران مهابادی ادامه دارد

طبق گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان  بخش زیادی از از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد، در سرمای شدید  روز چهارشنبه يكم ديماه نیز  در مقابل درب این مجتمع ادامە داشت.

یکی از کارگران بە گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت کە ما بە اعتراضات مدنی خود تا بدست اوردن مطالباتمان ادامە خواهیم داشت  او در ادامە گفت کە در کجای این دنیا کارگران یک سال و نیم کار میکنند و دستمزد و حق بیمە دریافت نمی کنند.

او در ادمە گفت ما چندین بار بە این مجمع مراجعە کردەایم و جوابی نگرفتەایم ، با شهردار و استاندار و مسئولین ردەبالای جمهوری اسلامی ایران در مهاباد صحبت کردەایم ، انها قول میدهند ولی عمل نمی کنند. ما کارگران شرمندە خانوادەهایمان شدەایم، بچەهایمان رافرستدەایم خانە اقوام زندگی کنند.

یکی دیگر از کارگران گفت کە  حدود يك سال و نيم است دستمزد و حق بیمه دريافت نکردەایم  به اين خاطر تا به نتيجەایی نرسیم با وجود سرمای شدید در اینجا خواهیم ماند.

مجتمع صنعتی کشت و صنعت مهاباد از چهار شرکت کشت و صنعت، مجتمع دامداری و صنعتی، سردخانه زمزم، همامرغ مهاباد تشکیل شده است. این شرکت نزدیک به ۲۰۰ کارگر داشت که گروهی از آن‌ها اخراج شدند و هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ کارگر در این چهار مجموعه کار می‌کنند.

کارگران مجتمع صنعتی کشت و صنعت مهاباد می‌گویند در شرایط کنونی قادر به تأمین مایحتاج اولیه خانواده‌هایشان نیستند و به همین دلیل باید به مطالبات آن‌ها هر چه سریعتر رسیدگی شود.

کارگران شاغل و کارگران تعدیل شده در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان مزد، مزایای مزدی و سنوات از مجتمع صنعتی کشت و صنعت مهاباد طلبکارند و دفترچه‌های بیمه‌ آن‌ها تمدید نشده است.

این کارگران از اوائل  مرداد ماه سال جاری  تاکنوان  در اعتراض به عدم پرداخت ۱٨ ماه دستمزد خود، روزهای متواری و پی در پی  مقابل درب  این مجتمع دست بە اعتراض زدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان