بیکاری در شیخ صلە تقریبا بە صد درصد رسید

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  شهروندان  منطقە شیخ صلە تقریبا همە بیکار هستند.   در گزارش امدە است که وضعیت بازارچه مرزی شیخ صله  تقریبا بە صورت بستە درامدە است.  بی تدبیری مسئولان حکومتی و عدم ساماندهی شدن تریلیهای بارکش در منطقه  موجب بستە شدن این بازرچە مرزی شدە است.

یکی از کارگران کە شغل او حمل کیسەهای سیمان برای ترانزیت بر روی تریلیهای بارکش است بە گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت  ٧٠ درصد کیسەهای سیمان وسیمان فله یها به سنگ تبدیل شدە است و همانجا کنار جادەها انها را رها میکنند . بعضی روزها دولت اجازە میدهد تریلیهای بارکش سیمان بە این طڕف مرز بیایند و بارگیری کنند و بعضی روزها این اجازە را بە انها نمیدهد. کسی نمیداند بر چه اساسی و چرا اینگونە بی مسئولیتی میکنند، بارها شدە نیمە تریلی را بار کردەایم یکی از ماموران امدە و جلوی بارگیری را گرفتە است. بسیاری از جوانان و شهروندان این منطقە بە شغل بارکشی و بارگیری تریلیهای بارکش مشغولند و اگر بە این منوال پیش برود دیگر تریلیهای بارکش بە اینجا نمی ایندو همە ما تقریبا بیکار شدەایم نمی دانیم برای فردا کار داریم یا نە.

کارگران حمل کنندە بر روی تریلیهای بارکش اکثرا از قشر بسیار کم درامد جامعە هستند. انها روزانە   در صورت وجود بار برای بارگیر بە استخدام تریلیهای بارکش در میایند و اگر کاری برا انها نباشد بدونە داشتن بیمە اجتماعی باید در انتظار تریلی بعدی باشند کە شاید بە کار گرفته شوند.

لازم بە یادوریست کە بسیاری از این کارگرها بە دلیل نبود کار و نداشتن بیمە اجتماعی کە زندگی روزانە انها را تامین کند مجبور شدەاند بە شغل به کولبری روی آورند و در همین ماه جاری دو نفر از اهالی این مناطق بنام های ایوب سروری و اکرم رمضانی به جرم کولبری  با شلیک مستقیم  گلوله توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران  جان خود را از دست دادند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان