کولبر کورد در ثلاث باباجانی زخمی شد

بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان امروز شنبه – ۲۷ آذر اکرم رمضانی فرزند رحمان اهل روستای ازگلە از توابع ثلاث باباجانی مورد هدف مستقیم گلولە ی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران  قرار گرفت و وضعیت جسمانی وی وخیم گزارش شدە است.

یک منبع آگاە در این بارە گفت کە نامبردە بە علت حمل چند دبە گازوییل مورد هدف مسقیم گلوله قرار گرفتە است.

وی در حالت بیهوشی بە علت شدید خونریزی بە کوما رفتە و  توسط اهالی محل  بە بیمارستان انتقال دادە شد و بە گفتە پژشکان در این بیمارستان وضعیت جسمی وی وخیم اعلام شدە است  تا پخش این خبر همچنان در وضعیت جسمانی  وخیم بسر میبرد.

در حالی که در شرق کوردستان روزانه شاهد کشتار و قتل کولبران وکاسبکاران کورد هستیم کە به علت فقر ،بیکاری ،برای بدست آوردن روزی خانواده راه پر خطری را طی می کنند و رسانه ها و دست اندرکاران حکومتی در این رابطه سکوت اختیار کرده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان