ماشین اعدام این بار در زندان مراغە

بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان سحرگاە امروز دوشنبه ٢٢ ام آذرماه   یک زندانی کورد در زندان مراغه به دار آویخته شد.

این زندانی اعدام شده سلیمان کاکه اللە نژاد ٣٣ ساله فرزند هاشم اهل سقز کە در سال ٩١ دستگیر و در مهر ماە ٩٢  در شعبە دوم دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مراغە  به اتهام نگهداری مواد مخدر در دادگاه انقلاب مراغه به اعدام محکوم شده  بود. اعدام این زندانی تا زمان تنظیم این خبر از سوی رسانه های رسمی اعلام نشده است

اما  با توجه به گفته یکی از نزدیکان وی ایشان تمامی اتهامات مربوطه را در دادگاه رد کرده است اظهار نموده که مواد مخدر را در ماشین وی جاسازی نموده اند و ایشان از این موضوع بی اطلاع هستند.

در گزارش امدە است کە زندانی دیگر هم پرونده وی به نام یوسف بخشوده اهل دیواندره به سلول های انفرادی در همین زندان منتقل شده و حکم وی به دلایل نامعلوم اجرا نشده است.

لازم بە ذکر است کە بسیاری از فعالین حقوق بشر بر این  باور هستند کە  نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای از بین بردن مخالفان خود  بە اشکال مختلف انها را در ارتباط با باندهای چاقاق مواد مخدر قرار میدهد  تا بدین وسیلە انها را بە جرم نگهداری مواد مخدر دستگیر و بە  پای چوبە دار ببرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان