تدوام آتش سوزی های عمدی در زریبار

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان تداوم آتشسوزی های عمدی در نیزارهای دریاچه زریبار مریوان  حیات این دریاچه را دو چندان در معرض خطر قرار داده است و اکوسیستم و جانوران آن با مشکل جدی مواجه شده اند.

در گزارش امدە است کە  این دریاچه به دلیل بهره برداری های غیر اصولی ،لایه روبی نشدن ،ورود پساب های 17 روستای اطراف و بخشی از محله های این شهرستان و حفر چاههای غیر مجاز به این مشکلات افزوده شده و حیات این دریاچه آب شیرین را مضاعف به خطر انداخته است. و اکنون با آتش سوزی های عمدی این دریاچه  از سوی افراد ناشناس این  دریاچه را همانند دریاچه ارومیه وارد بحران جدیدی کرده است.

یک شهروند مریوانی کە در اطراف این دریاچە زندگی میکند بە جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت  دولت جمهوری اسلامی ایران پروژەهای متعددی در مورد دریاچە زریبار دارد از جملە ایجاد یک پالایشگاە در نزدیکی این دریاچە است کە با اعتراض همگانی مردم این منطقە  روبرو شدە است و در این راستا با تخریب این دریاچە بە شیوەهای مختلف  در جهت تخریب این دریاچە و کنترل کامل برا ان است و هدف اصلی انها  این است کە  بتواند پروژەهای دولتی خود را بە اجرا بگذارد

دریاچه زریبار دارای اکوسیستم بسته و شکننده ای است که پوشش گیاهی خوب و جنگلهای زیبایی دارد در سالهای اخیر اغلب به صورت عمدی ازسوی افراد ناشناس  به آتش کشیده می شودو جانداران و بوم زیست آن را با تخریب شدید مواجه کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان