به بهانه عدم پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران یازدە حقوق دریافت نکردەایم

 

طبق گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان چهارشنبه، ٨ دی ماە جمعی از کارگران و پرسنل این پروژە  در اعتراض بە عدم دریافت حقوق و مزایای ١٣ ماە گذشتە خود در مقابل شرکت توسعە و منابع اب ایران در ایلام دست بە اعتراض زدند.

در گزارش امدە است کە سد سمیرە  در بخش هندمینی از توابع شهرستان بدره استان ایلام  است که مطالعات اجرایی آن با هدف تولید انرژی برق آبی در سال ١٣٧٢ آغاز شد و با چندین افتتاح در برهه های زمانی مختلف ، بالاخره در سال جاری کاملا در مدار بهره برداری قرار گرفت .

کارگران این پروژه عمرانی  میگویند کە به بهانه عدم پرداخت صورت وضعیت های پیمانکاران از سوی دولت ،سیزدە ماە است که چشم به راه گشایش مالی مدیریت سد و نیروگاه سیمره و دریافت حقوق جاری خود هستند.

یکی از کارگران دراین مورد گفت برای اداره امور جاری خانواده هایمان مجبور به اخذ وام های متعدد از بانک های گوناگون شده ایم که حتی در بازپرداخت اقساط آنها نیز ناتوان شده ایم و نهاد های مرتبط مانند فرمانداری شهرستان بدره و اداره کار ، باید قاطعانه در این مورد عمل نمایند.

در سالهای اخیر بسیاری از کارگران  در شرق کوردستان کە استغدام  ادارەها و پروژەهای دولتی  بودەاند بە سختی و حتی در بعضی موارد هیچگاە حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردەاند ، این سیاست فقیر نگە داشتن ملت کورد در شرق کوردستان موجب شدەاست کە صدمات اجتماعی و اقتصادی  زیادی بە ای  قشر زحمتکش کوردستان  وارد شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان