هیمن قهرمانی بە علت فعالیتهای هنری از کار برکنار شد

طبق اخبار رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان همین قهرمانی از استادان دانشگاە ازاد بوکان بە علت فعالیتهای هنری از جملە راەاندازی  کارگاه طراحی ونقاشی  درسالن دانشگاه آزاد از کار برکنار شد.

در گزارش آمدە است کە مسئولین وحراست دانشگاه  با اعتراض بە فعالیتهای هنری وی در اقدام غیر قانونی  حکم اخراج وی را از این دانشگاە صادر کردند. نامبرده طی نامه ای به مسئولین دانشگاه این امر را ناعادلانه خوانده و آن را مغایربا قوانین وزارت علوم دانست.

در همین رابطە امدە است کە اخراج این استاد دانشگاە موجی از اعتراضات و نارضایتهای دانشجویی در این دانشگاە  در پی داشتە است.

لازم بە ذکر است کە مسئولین دانشگاها و مدارس در سطح شرق کوردستان همیشە سعی برا ن داشتە اند کە  استادان و معلمان کورد را اخراج و معلمان و استادان فارس  زبان را بە جای انها استخدام نمایند. بسیاری از فعالین مدنی در شرق کوردستان بر این باور هستند کە سیاست اسمیلاسیون و از بین بردن زبان کوردی،بەشیوەی سیستماتیک از سوی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان  اینگونە سریعتر میتواند بە ثمر برسد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان