نهمین  روز از تجمع کارگران کشت و صنعت مهاباد

طبق گزارشاتی کە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است کارگران مجتمع صنعتی کشت و صنعت مهاباد  نە  روز است که در اعتراض به عدم دریافت کامل مزد و مزایای مزدی، سنوات و مشکلات بیمه‌ای در مقابل این مجتمع صنعتی تجمع کرده‌اند.

بنابه خبر دریافتی، به دنبال عملی نشدن وعده های کارفرمایان جدید مجتمع کشت و صنعت مهاباد، کارگران این شرکت و زیر مجموعه های آن بار دیگر اعتراضات خود را از سر گرفتند.

کارگران معترض از روز ١١ آذرماه با تجمع و برپایی چادر مقابل درب ورودی این شرکت خواستار پرداخت مطالباتشان هستند. پیشتر کارفرمایان جدید در حضور مقامات فرمانداری و اداره کار، به نمایندگان کارگران وعده داده بودند که معوقات مزدی آنان را تا ٣٠ مهر و مابقی را آبانماه پرداخت کنند. علیرغم انتظار کارگران و وضعیت بد معیشتی آنان، هیچ اقدامی در این زمینه انجام داده نشده است. با گذشت بیش از یک هفته از سرگیری اعتراضات کارگران کشت و صنعت مهاباد و شرکت های زیر مجموعه آن، تاکنون کسی پاسخگوی مطالبات آنان نبوده است.کارگران مجتمع صنعتی کشت و صنعت مهاباد می‌گویند در شرایط کنونی قادر به تأمین مایحتاج اولیه خانواده‌هایشان نیستند و به همین دلیل باید به مطالبات آن‌ها هر چه سریعتر رسیدگی شود.

این شرکت نزدیک به ۲۰۰ کارگر داشت که گروهی از آن‌ها اخراج شدند و هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ کارگر در این چهار مجموعه کار می‌کنند.

کارگران شاغل و کارگران تعدیل شده در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان مزد، مزایای مزدی و سنوات از مجتمع صنعتی کشت و صنعت مهاباد طلبکارند و دفترچه‌های بیمه‌ آن‌ها تمدید نشده است.

این کارگران در مرداد و شهریورماه سال جاری نیز در اعتراض به عدم پرداخت ۱۴ ماه دستمزد خود، چندین روز مقابل درب مجتمع چادر زدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان