با رگبار نیروهای انتظامی مجید دادخواە کشتە شد

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است روز جمعە ١٩ آذر ماە نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران کولبران کورد را از فاصلە چندمتری مورد هدف تیراندازی قرار دادند کە در این میان مجید دادخواە یکی از کولبران جانش را از دست داد.

در گزارش آمدە است کە کولبران با بارهایی از قبیل چای و وسایل الکترونیکی در حال حمل این کالاها در اطراف ماکو بودند کە در کمین نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران افتادند کە با فاصلە چندمتری مورد تیرباران این نیروها قرار گرفتند کە بلافاصلە یکی از کولبرها بە نام مجید دادخواە جانش را از دست داد و بقیە کولبران توانستند خود را در میان سنگ‌ها درختان پنهان کنند و از اصابت تیرهای شلیک شدە از سوی نیروهای انتظامی در امان بمانند و سپس از محل خود را دور کنند.

لازم بە ذکر است کە در هفتە گذشتە حداقل چهار تن از کولبران کورد توسط نیروهای انتظامی بە قتل رسیدە و بیش از چهار نفر نیز زخمی شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان