برجام انجام شد و تو اعدام خواهی شد

تهدید بە اعدام زندانی سیاسی کرد محکوم بە اعدام زانیار مرادی توسط معاون قضایی زندان رجایی شهر میرزایی با حضور نمایندە دادستان تهران و دیگر زندانیان.

بر طبق گزارشی کە از زندان رجایی شهر بە دست جمعیت حقوق بشر کردستان رسیدە است  روز چهارشنبە ٣٠ دیماە ١٣٩٤   نمایندە دادستان تهران برای پیگیری شکایت رمضان احمد در مورد  ضرب و شتم مامورین  بە او بە زندان رجایی شهر امدە بود.

 نمایندەی دادستان در رابطە با شکایتنامە رمضان  با چندین زندانی از جملە زانیار مرادی گفگو کرد و در میان این گفتگو زمانی کە زانیار مرادی از وضعیت وخیم رمضان بعد از برگشت از بیمارستان  برای نمایندە دادستان توضیح میداد میرزایی معاون قضایی  رجایی شهر حرف زانیار را قطع و هرگونە ضرب و شتم مامورین زندان بە رمضان را منکر و در ادامە  بە زانیار گفت” برجام انجام شد و تو هم اعدام خواهی شد

 لازم بە یاداواری است کە رمضان کمال احمد  کە در تاریخ ١١ دی‌ماه  ١٣٩٤ ، هنگام اعزام شدن بە بیمارستان  در داخل خود زندان با ضرب و شتم غیرانسانی مامورین و مسوولین زندان رجایی شهر مواجه شد. کە  بدلیل  ضرباتی که به وسیله‌ی باتوم و لگد زدن به ناحیه‌ی سر او  وارد شدە بود و متعاقب آن دچار خونریزی شدید از گوش و بینی شدە بود  و  او را بە شش  روز کمای مطلق  بردە بود  با شکایتنامەایی از نهادهای حقوق بشری و دفتر احمد شهید خواهان پیگری این عمل مامورین زندان شدە بود.

زانیار مرادی زندان رجائی شهر روز چهارشنبه اول دی ماه ۱۳۸۹، به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران، با اتهام عضویت در “کومله” و دست داشتن در ترور  پسر امام جمعه مریوان در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شده اند. این درحالی است که این زندانی بارها اعلام کرده اند زیر فشارها و تهدیدها مجبور و به پذیرفتن قتل شده اند. زانیار مرادی بارها و باراها توسط مسئولین زندان تهدید و مورد ضرب و شتم قرار گرفتە است ، مدتی پیش او را  از بخش زندانیان سیاسی رجایی شهر بە بخش زندانیان عقیدتی انتقال داندند با وجود اینکە زندانیان عقیدتی و زندانیان سیاسی در مورد مسائل بنیادی با همدیگر اختلاف نظرهای شدیدی دارند .

میرزایی  معاون قضایی رئیس زندان رجایی شهر مردانی  میباشد، ناگفتە نماند کە زندان رجایی شهر از جملە زندانهای مخوف جمهوری اسلامی ایران است کە کارنامەایی پر از خشونت دارد به رسمیت نشناختن حقوق زندانیان سیاسی طبق کنوانسیونهای بین المللی و نادیده گرفتن حقوق قانونی انها ،  تنها بخشی از کارنامەی ماشین کشتار زندان بر علیه زندانیان  سیاسی   میباشد کە روزانە بە زندانیان اعمال می شود.

جمعیت حقوق بشر کردستان

2016,01.20