اعتراض تاکسیرانان مریوان بە وضعیت موجود

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است امرز سە شنبە ١٦ اذرماە تاکسیرانان مریوان در تجمع احتراضی بە وضعیت صنفی و کاری خود در میدان شبرنگ مریوان گردهمایی کردند.

در گزارش امدە است کە تاکسیرانان مریوان خواستار پیگیری و رفع مشکلات صنفی خود شدند همچنین از مسئولین شهرداری خواستند تا ناوگان مسافربری شهری را سازماندهی نمایند.

یکی از تاکسیرانان کە در این تجمع اعتراضی شرکت کردە بود بە جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت  کە ما مالیات میدهیم کە مسئولین مسئولیتهایشان را انجام بدهند وقتی انها حتی قادر نیستند کە مسئلە ترفیک شهری را در مورد مسافربران مریوان حل کنند پس چکار میکنند. ما این وضعیت را قبول نمیکنیم  بسیاری از ما فاقد بیمە اجتماعی هستند، چرا ما بیمە نداشتە باشیم دوزادە ساعت در شبانە روز پشت فرمان نشستەایم و کار میکنیم ، نمی توانیم هزینە کرایە خانە و برق و اب را پرداخت کنیم.

جمعیت حقوق بشر کوردستان