شکنجە دو شهروند کورد در زندان اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سنە

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است حسين دانشمند براثر شکنجەهای بازجویان ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سنە بر او واقع شدە است دچار خون‌ریزی داخلي معده شده است و اداره‌ی زندان سنه از مداوای وی جلوگیری بە عمل میاورد.

در گزارش آمدە است کە دو برادر حسن و حسین دانشمند کە هم‌اکنون در زندان سنە نگهداری می‌شوند و بە اتهام همکاری با احزاب کوردستانی دستگیر شدەاند و در طول بازداشت در اداره اطلاعات متحمل شکنجەهای فراوانی شدەاند.

لازم بە یادآوری است کە در تاریخ ۱۷ ماه مارس سال ۲۰۱۶ نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر بانە با هجوم به خانه این دو برادر به نام‌های «حسین دانشمند پیله‌ور ۴۱ ساله» و «حسن دانشمند پزشک ۴۳ ساله» ساکن تهران را که برای تعطیلات نوروز به خانه مادرشان رفته بودند، با ضرب و شتم دستگیر و روانە زندان اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر سنە می‌کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان