بە خبر گزاریها خبر دادید برای فرزندتان دردسر خواهد شد

بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان یکی از بستگان  ئاسو رستمی گفت  پس از اطلاع‌رسانی در مورد چگونگی دستگیری ئاسو  بە خبرگزاریها.  یک نهاد امنیتی بە انها ‌ صورت تلفنی  بە خانوادە وی  گفتە است کە  این مسأله برای فرزندش دردسر خواهد شد.

به گفته وی  خانواده این زندانی  در حال حاضر به‌شدت نگران سرنوشت فرزندشان هستند، چرا که ئاسو در تماسی که با خانواده داشته گفته است او را تهدید کرده و گفته‌اند  تو را جایی می‌فرستیم که جای قبلی برایت هتل محسوب شود. سپس گمان میرود کە  او را بە  زندان گوهردشت کرج منتقل کردە باشند.

لازم به یادآوریست: صبح روز ١٣ ابان ماە  ئاسو رستمی، توسط مأموران امنیتی پس از تفتیش و بهم ریختن و توقیف وسایلش در منزل، همراه با اعمال خشونت دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان