بی‌خبری از سرنوشت یک شهروند کورد در دیواندره

طبق گزارش‌های رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان از روز چهارشنبە ١٠ آذرماه از سرنوشت و محل نگهداری سالار سوفی خبری در دست نیست.

در گزارش آمدە است کە هفتە پیش سالار سوفی از سوی دادگاە عمومی جمهوری اسلامی ایران در شهر دیواندرە احضارمی شود کە روز چهارشنبە سالار با در دست داشتن برگە احضاریه بە این دادگاە مرجعە می‌کند. همچنین آمدە است کە بە محض وارد شدن وی بە دادگاە نیروهای امنیتی انتظامی وی را با ضرب و شتم دستگیر کردە و بە مکانی نامعلوم انتقال دادند.

لازم بە ذکر است کە سالار چندی پیش با یکی از مأموران جمهوری اسلامی ایران درگیر می‌شود و احضاریە فوق مربوط بە همان درگیری بودە است.

لازم بە یادآوری است کە در هفتەهای اخیر نیروهای اطلاعات و امنیتی جمهوری ایران در شهرهای شرق کوردستان تعدادی از شهروندان بخصوص جوانان را بازداشت و بە مکان‌های نامعلوم منتقل کردەاند کە موجب ایجاد رعب و حشت در جامعه و نگرانی بسیاری از خانوادەهایی کە فرزندان جوان دارند شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان