اطلاعات سپاه پاسداران/بازداشت نوجوان سقزی

طبق گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز یکشنبە ١٤ آذرماە حوالی ساعات ٩ صبح طاها حمزەایی ١٧ سالە توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز بازداشت شد.

در گزارش آمدە است کە طاها در یک تعمیرگاە اتومبیل بە عنوان کمک صافکار مشغول کار بود ه که توسط نیروهای اطلاعات سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران در شهرستان سقز دستگیر و بە مکان نامعلومی انتقال دادە شد.

همچنین آمدە است کە نیروهای اطلاعات سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران حکم دستگیری وی را بە او نشان ندادند و بدونە اینکە بخواهند در مورد دستگیری طاها توضیحاتی بە حاضرین در محل بدهند وی را بازور با خود برده‌اند.

یکی از آشنایان طاها بە جمعیت حقوق بشر گفت کە خانوادە وی بلافاصلە بە ادارە اطلاعات سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز مراجعە کردند اما تاکنون دلیل بازداشت و اتهامات احتمالی بە وی مشخص نشدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان