خطر اخراج و دیپورت یکی از اعضاء حزب دمکرات کوردستان توسط دولت نروژ

خطر اخراج و دیپورت یکی از اعضاء حزب دمکرات کوردستان توسط دولت نروژ

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،  در پی رد درخواست پناهندگی ابراهیم بندوخت عضو حزب دمكرات كوردستان از سوی سازمان پناهجویان نروژ  (UDI) خطر بالقوه آقای بندوخت را تهدید می كند و نامبرده در آستانه اخراج و دیپورت به ایران است.
با توجه به سابقه سیاسی ایشان و عملكرد سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی ایران در صورت بازگشت ایشان به ایران ، آقای ابراهیم بندوخت  با اتهامات سنگینی رو برو خواهد شد .

در موارد مشابه مانند کیس آقای بندوخت نشان می دهد  افرادی كه عضو سازمانهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی بخصوص احزاب کوردستانی  بود ه اند،  بعد از  استرداد به ایران با احکام سنگین زندان و  اعدام روبرو شده اند.

مطابق قوانین پذیرفته شده جهانی در ارتباط با حقوق پناهندگی بخصوص در موارد سیاسی دولت نروژ به هیچ وجه حق ندارد نامبرده و افراد با کیس پناهندگی مشابه را به ایران دیپورت کند.

قوانین پذیرفته شده حقوق بشری سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا چنین اقدامی را ممنوع اعلام کرده است و دولت نروژ که بخشی از جامعه جهانی است بایستی  تابع این قوانین باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان