مغازە فعال محیط زیستی در مریوان به آتش کشیده شد

مغازە فعال محیط زیستی در مریوان به آتش کشیده شد

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، دیشب مغازە آقای شریف باور از فعالان زیست محیطی مریوان در شرق کوردستان به آتش کشیده شده است.
شریف باجور یکی از فعالان زیست محیط در شرق کوردستان می باشد کە در شهر مریوان کارهای انسان دوستانە و زیست محیطی انجام می دهد .
شریف باجور عضو انجمن سبز چیا و مسئول اطفاء حریق این انجمن می باشد.
قابل ذکر است که مدتی قبل شریف باجور با پای پیادە از مریوان تا ثلاث باباجانی راهپیمایی اعتراضی نسبت به کشتن حیوانات انجام داده بود.

تا لحظه انتشار این خبر هیچ گونه اطلاعات مشخصی از مسببان این حریق کسب نشده استاست،  ولی شنیده های غیررسمی حاکی از  آن است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در مریوان این اقدام را انجام داده باشند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان