دولت ترکیە حذف نام و اسامی کوردی در شهرهای شمال کوردستان را شروع کرد

بعد از بازداشت روسای مشترک شهرداریها، دولت ترکیە حذف نام و اسامی کوردی در شهرهای شمال کوردستان را شروع کرد.

بەگزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، دولت ترکیە اقدام بە حذف نام و اسامی کوردی در شهرهای شمال کوردستان کردە است. دولت ترکیە در اولین اقدام پس از بازداست روسای مشترک شهرداری آمد پایتخت کوردستان و تعیین قیم برای این کلانشهر کوردستان، نام و اسامی کوردی شهرداری را حذف کردە و بە سرعت تغییر اسامی کوردی، کلمات کورد و.. شهر، خیابان و کوچەها را آغاز کردە و سعی بر ترکیزە کردن شهر کردە است.
قابل ذکر است کە دولت ترکیە بعد از اغاز جنگی جدید علیە شمال کوردستان، اقدام بە ویرانی شهرها و روستاهای کوردستان کردە است، شهرهای نصیبین، جزیرە، شرناخ و سوور تنها چند نمونە از خشونت و اقدامات ضدانسانی حکومت ترکیە هستند، شهرهای نامبردە تقریبا بە شکلی کامل ویران شدەاند.
در مرحلەبعد دولت و حکومت ترکیە اقدام با بازداشت روسایی شهرداریهای کوردستان از جملە گولتن کشاناک، احمد ترک و… کردە و تقریبا تمامی شهرداریهای کوردستان را بە زور اسلحە بە اشغال خود دراوردە است.
پس از شهرداریها، بازداشت نمایندگان پارلمانی کوردستان را اغاز کردە هم اکنون دەها تن از نمایندگان کورد از جملە صلاح الدین دمیرتاش، فیگن یوکسکداخ، ادریس بالوکن، فلکناس اوجی لیلا دمیرل و… در زندان هستند .
در حال حاضر نیز جدایی از جنگ تمام عیار علیە کوردستان ، بازداشت سیاسیون کورد ، ویران کردن شهرا و… اقدام بە حذف سیمای کوردی شمال کوردستان کردە و در اولین اقدام از شهرداری آمد شروع کردە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان