بازداشت خودسرانە شهروندان کامیاران

بنا به خبرهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان روز سه شنبه نوهم آذر ماە  اطلاعات سپاه پاسدران جمهوری اسلامی ایران در کامیاران بیش از پنج  نفر از شهروندان کورد را دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده اند.

در گزارش امدە است کە عبدالله پشابادی فرزند محمدعلی اهل روستای زیویه،  حیدر قربانی فرزند علی اهل روستای بزوش،  نامدار قربانی فرزند جعفر اهل روستای بزوش، محمد صادقی فرزند معروف اهل روستای بزوش، حسین روحانی فرزند قادر اهل روستای کاشتر  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب سیاسی کوردستانی توسط نیروهای سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران در کامیاران  دستگیر و بە مکان نامعلومی انتقال دادە شدەاند

یک منبع آگاه  بە گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان در این مورد  گفت کە تعداد دستگیر شدگان بیشتر از این تعداد است.  او همچنین گفت کە  خانواده این افراد بارها به مراکز امنیتی جمهوری اسلامی در کامیاران و سنندج مراجعه کرده اند و خواستار روشن شدن وضعیت فرزندانشان و همسرانشان شده اند اما  این پیگیری ها نتیجه ای در بر نداشته و فرمانده سپاه  پاسدران در کامیاران درتماس تلفنی آنها را تهدید نموده که تا اطلاع ثانوی از مراجعه به نهادهای امنیتی و دولتی خودداری کنند در غیر اینصورت عواقب امنیتی  برای انها  در پی خواهد داشت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان