جمعیت حقوق بشر کوردستان اسامی روسای مشترک شهردارهای بازداشت شده در شمال کوردستان را منتشر می کند

جمعیت حقوق بشر کوردستان اسامی روسای مشترک  شهردارهای بازداشت شده در شمال کوردستان را منتشر می کند.
در چارچوب کودتای سیاسی AKP و تلاش های ضد حقوق بشری دولت ترکیه بر علیه ملت کورد در شمال کوردستان تاکنون 46 تن از روسای مشترک شهرداری های شمال کوردستان بازداشت شده و روانه زندان شده اند.
38 نفر از اشخاص بازداشتی از کار اخراج و هفت نفر دیگر در آستانه بازداشت هستند.
تاکنون 36 ساختمان از شهرداری ها مصادره گشته اند.
بنا به خبر منتشره از خبرگزاری روژنیوز ،تعداد روسای شهرداریهای بازداشتی روز به روز افزایش می یابد و اکنون نیز با بازداشت ریاست مشترک شهرداری مووش این تعداد به 46 نفر رسیده است .
با استناد به گزارش های روژنیوز اسامی روسای مشترک  شهرداری های زندانی در شمال کوردستان بدین ترتیب است  :
1_ عادله کوازی نماینده روسای مشترک شهرداری گافار
2_ دیک خاطب اوغلو روسای مشترک شهرداری جوله میرگ
3_خندان باگجی روسای مشترک قلقلی از توابع وان
4_ علی چام / اردیش
5_رحمی چلیک /کوپ
6_عبدالرحمان چاگان /اردیش
7_ عبدالکریم اردم /دیرک
8_سباحت چیتینکایا /دیرک
9_ ویگن یاشار / کوپ
10_ شرف الدین اوزلاپ /قلقلی
11__تولای کاراجای / تکمان
12_محمد مهدی اسلان / هزخ
13_گولتان کوچاناک / آمد
14_برهان کوجان /قره کوچانی از توابع العزیز
15_جنت آئیک/قره کوچانی از توابع العزیز
16_ زینب شمیلیک /کربوران
17_سیران آرگان /الک
18_غزال آراس /گیادین
19_کاظم آکون / ایدر
20_آیگون تاشکین / ارخنی
21_نوین اویمان / هزخ
22_عبدالرحمان زولرو / هن
23_زیلان آلداتماز / میکس
24_سونیا آتابای / چالدران
25_احمد دمیر / پرخوس
26_سروین قره کوچ /پرخوس
27 سابیته آکنجی / گمگم
28_ قادر کنور / جزیره
29_تونجر باقرخان /سیرت
30_محمد علی پل / درسیم
31_ نورحیات آلتون / درسیم
32_ رابعه تاکاس / سلوپی
33_طاهر آیتیش / تلفبنی سلوپی
34_احمد ترک / ماردین
35_نوین داشد میر / بدلیس
36_ حسین اولان / بدلیس
37_ بکر کایا / وان
38_سناعت عطا / نورشین
39_محمد امین آقراس / نورشین
40 _ هالس جوشکون / ملازگرد
41_ ممنونه سویل فر / ملازگرد
جمعیت حقوق بشر کوردستان