صدور حکم اعدام برای شهروند سنه در شرق کوردستان

صدور حکم اعدام برای شهروند سنه در شرق کوردستان
بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشری کوردستان امروز 5 ام آذر سال 95 برای کودکی 18 ساله اهل شهرستان سنه به اتهام کشتن شخصی صادرگردید.
ایوب اسدی متولد 8 ام مهر 1377 می باشد که در تیرماه سال 93 شخصی را به قتل می رساند و بدون اینکه پرونده وی به دادگاه تجدید نظر برود از سوی دادگاه سنه برای وی حکم اعدام صادر گردیده است.
برای تایید حکم پرونده وی به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
شایان ذکر است که اعدام کودکان زیر 18 سال در تمامی مجامع بین المللی حقوق بشری ممنوع و بیشتر کشورهای عضو آن معاهده های کنوانسیون حق کودکان را امضا نموده اند که کشور ایران نیز یکی از آنهاست.
جمعیت حقوق بشر کوردستان