ترافیک دیدارهای تهران و آنکارا: کوردستان موضوع گفتگوهاست

ترافیک دیدارهای تهران و آنکارا:
تلاش دو حکومت، تداوم اشغالگری درکوردستان و ممانعت از دستیابی ملت کورد بە حقوق و خواستەهای ملی-دمکراتیک است .
بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، دیدارهای دیپلماتیک ایران و ترکیە بە منظور جلوگیری از قدرتیابی کوردها بیشتر شدە است. در تازەترین دیدارها، وزیر امور خارجە ترکیە چاوش اوغلو در سفری برنامەریزی نشدە وارد تهران شد و با مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

با گسترش حوزە حاکمیت کوردها ، کنترل منطقه وسیعی از کوردستان، نهادینه و جاگیر شدن حکومت های خودمختار کوردها در دو بخش کوردستان، تلاش این دو دولت استعماری و اشغالگر کوردستان به منظور کنتر636157619641683820ل و ممانعت از قدرت گیری کوردها بیشتر شده است.
بیشترین عاملی که ترس این دو حکومت را سبب شده است، قدرتگیری و افزایش حوزه حاکمیت کوردها در غرب کوردستان می باشد، که عملا به دومین حکومت خودمختار کوردی عینیت بخشیده است، به شکلی که ترکیه به منظور ممانعت از کنترل کامل غرب کوردستان توسط کوردها، نیروهایش را وارد غرب کوردستان کرده و ناحیه ای مابین عفرین و کوبانی را اشغال کرده است.
روند قدرتگیری و حاکمیت کوردها که به دمکراتیزه و مشارکت تمامی اقشار جامعه در حکومت انجامیده و فرم جدیدی از حاکمیت مردم بر مردم به نمایش گذاشته است، منجر به ترس و واهمه شدید دول ایران و ترکیه شده است.
دیدارهای اخیر ترکیه و ایران را می توان در این چهارچوب تحلیل کرد، با توجه به اینکه بعد از دیدار چاوش اغلو و روحانی رئیس جمهور ایران، دو طرف بر حفظ تمامیت ارضی سوریه تاکید کرده اند.
دیدار مقامات تkurden2رکیه با حکومت ایران بیشتر در رابطه با اقدام مشترک علیه حکومت غرب کوردستان و مقابله نظامی با نیروهای نظامی خودمدیریتی غرب کوردستان بوده‌است ، چون این نیروها و این سیستم حکومتی تنها نیروی مردمی و دمکراتیکی هستند که خواستار حکومت مردم و دمکراتیزه کردن جامعه هستند.
قابل ذکر است که هرگونه قدرت گیری کوردها در غرب و جنوب کوردستان، تاثیر مستقیمی بر کوردها در شرق و شمال کوردستان داشته و خواهد گذاشت، که این ترس و واهمه دول اشغالگر ایران و ترکیه را تشدید کرده و می کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان