دستگیری ریاست مشترک شهرداری بدلیس از سوی دولت ترکیه

دستگیری ریاست مشترک شهرداری بدلیس از سوی دولت ترکیه
بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان حسین اولان ریاست مشترک شهرداری شهر بدلیس از سوی نیروهای امنیتی دولت ترکیه دستگیر شد.
بعد از دستگیری نامبرده پلیس ترکیه اقدام به تفتیش شهرداری بدلیس نمود.
در راستای سیاست های کشتار،دستگیری و کلونیالیسم کوردستان از سوی دولت ترکیه همچنان تداوم دارد و تاکنون ده ها شهردار و نمایندگان مجلس وهزاران نفر سیاسی و فعالان کورد را دستگیر و روانه زندان کرده اند.
بنا به گزارش آژانس های خبری ،پلیس ترکیه پس از دستگیری حسین اولان نامبرده را به مرکز پلیس امنیت شهر بدلیس منتقل کرد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان