اروغان اروپا را تهدید کرد: بستەنگاەداشەن مرزها در قبال سکوت و همراهی در کشتار مردم

اروغان اروپا را تهدید کرد: بستەنگاەداشەن مرزها در قبال سکوت و همراهی در کشتار مردم
بر اسا گزارشهای منتشر شدە، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه ، اروپا را تهدید بە بازکردن مرزها و روانە کردن پناهجویان بە اروپا کرد.

پنج شنبه ۲۴ نوامبر پارلمان اروپا با رای اکثریت و بالای پارلمانتاران این اتحادیە، عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را تعلیق کرد.
حملە بە اپزیسیون، بازداشت نمایندگان و فعالان سیاسی کورد، بازداشت‌های گسترده فعالان سیاسی و برکناری شمارزیادی از ادارەهای دولتی و… با انتقاد گسترده کشورهای اروپایی روبرو شده و بسیاری این قبیل اقدامات دولت ترکیه را “نقض حقوق بشر” و “مغایر با ارزش‌های اروپا ” دانسته‌اند.
اردوغان در واکنش بە این تصمیم اتحادیە اروپا گفتە است کە مرزها را باز کردە و پناهجویان را روانە اروپا می کند.
براساس توافقی که بین ترکیه و اتحادیه اروپا بە امضاء رسیدە بود ، ترکیه متعهد شدە است در قبال کمک سه میلیارد یورویی اتحادیه اروپا وتسریع در مذاکرات عضو سدن در اتحادیه اروپا مانع از ورود پناهجویان به اروپا شود.
دولت ترکیە در یکی دو سال اخیر از پناهجویان بە عنوان کارت فشار علیە اروپا استفادە کردە است، هموارە خواستار سکوت و در مواردی همراهی اروپا برای اقدامات غیرانسانی ود شدە است. حملە بە شمال کوردستان و کشتار مردم، بارداشت نمایندگان قانونی و سیاسی کورها، بازداشت روزنامەنگاران و فعالان سیاسی و مدنی، پلمپ و توقیف روزنامەها و تلویزیون های کوردی و اپوزیسیونو… تنها چند مورد از دەها موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت و حاکمیت ترکیه در چند ماە اخیر بودە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان