اعتراض کارگران شهرداری  روانسر

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است امروز کارگران  اخراجی شهرداری روانسر  با  پلاکاردی کە روی ان نوشتە بود “ما  جمعی از کارگران خدماتی شهردرای کە بی دلیل از کار اخراج شدەایم از شما مردم فهیم و مسئولین محترم تقاضا داریم این قشر ضعیف جامعە را حمایت کنید:”  دست بە اعتراض زدند،

بیشتر  کارگران به صورت فصلی و با مزایای کم بدون پرداخت حق بیمه در فصل بهار برای چمن زنی و آبیاری بکارگیری در  توسط پیمانکارانی کە با شهرداری قرارداد دارند  استخدام میشوند و در اواخر پاییز اخراج می شوند.

یکی از کارگران بە جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت کە شهرداری روانسر خدمات شهری رونسر را  بە پیمانکاران خصوصی  دادە است و برای همین همە کارگران این قسمت را اخراج کردە است ، ولی نمیخواهند صدایش را در بیاورند چون میدانند کە مردم اعتراض خواهند کرد.

در گزارش امدە است کە  روز پنجشنبه ٣٠  آبانماه  تمامی  کارگران فضای سبز شهرداری روانسر که بالغ بر ٢٥ نفر بودند از کار  بدونە ارائە  دلیلی اخراج شدند.و. تاکنون این کارگران حقوق و مزایای خویش را  نیز دریافت نکردەاند

مسئولین شهرداری روانسر درمحل اعراض کارگران حاضر شنند و بە انها گفتند کە هر کس اعتراضی کند سال آینده استخدام نخواهد شد. همچنین  فرماندار روانسر با اشاره به اینکه پرداخت نشدن حقوق کارگران و تاخیر جزیی در آن ضرورتی برای تجمع و تحصن ندارد از کارگران معترض خواست  کە  ابزار تحریک دیگران نباشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان