خودكشي يك شهروند  سنە و پیدا کردن جسد یک جوان در مریوان

طبق گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان بامداد روز سە شنبە  ٢ اذر ماە یک شهروند کورد بە نام حامد ر.  در شهر سنە  اقدام بە خودکشی کرد و جان خود را  از دست داد.

در گزارش امدە است کە نامبردە متاهل میباشد و بر اثر فشارهای اقتصادی و بیکاری اقدام بە خودکشی نموردە است.

در همین حال با تلاش اعضای انجمن سبز چیا جسد کاوان پارسا نوجوان ۱٤  مریوانی نیز دیروز بعد از گذشت یک شبناە روز بی خبری از وی در کوهستانهای اطراف مریوان پیدا شد.تاکنوان از جغونگی مرگ این جوان خبری در دست نیست.

لازام بە ذکر است کە یونس افشاری  اهل ارومیە بە دلیل بیکاری با اسلحە کمری در روز یک شنبە ٣٠ ابان ماە اقدام بە خودکشی کرد و جانش را از دست داد.

لازم به یاداوریست  كه از ابتداى سال جارى تاكنون بيش از ٣٤ مورد خود كشى از شرق كوردستان گزارش شدە است دولت جمهورى اسلامى ايران به مثابه سالهاى گذشته با محروم نگە داشتن ملت کورد در شرق کوردستان از لحاظ اقتصادى ،فرهنگی،ایجاد اشتغال و…. بزرگترین مسبب موج گستردە خود کشی ها در این بخش کوردستان می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان