جوان فارغ التصیل بیکار ارومیەایی خود را کشت

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است یونس افشاری فارغ التحصیل دانشگاە بە دلیل بیکاری با اسلحە کمری در روز یک شنبە ٣٠ ابان ماە اقدام بە خودکشی کرد و جانش را از دست داد.

در گزارش امدە است کە یونس به‌ رغم پایان تحصیلات دانشگاهی هیج ادارە و یا شرکت کاری وی را استخدام نکرد و از نداشتن شغل رنج می‌بردە است. در ادامە امدە است کە  او در یک سال گذشتە تقریبا بە تمامی ادارات و شرکتها جهت استغدام مراجعە کردە بود. اما بە علت تبعیضات دولتی و نبود فرستهای شغلی هیچگاە او استخدام نشد، همچنین امدە است کە فشارهای مالی در این اواخر بیشتر از گذشتە موجب ناامیدی وی شدە بود.

لازم بە یاداوریست کە اواسط ماه گذشته نیز در بخش ازگله از توابع شهرستان ثلاث‌باباجانی، جوان جویای کار پس از ناامیدی از شرایط موجود دست به خودکشی زد. و جانش را از دست داد.

با این حال مرکز امار ایران اعلام کرد کە در تابستان امسا ل نرخ بیکاری  ۱۳.۶ درصد در کردستان  ۱۱.۹ درصددر کرمانشاه   و استان ایلام  ۱۱.۲ درصد،  آارومیە  ۷.۵ درصد است  اما بر طبق نظر کارشناسان امار بیکاری در این استانها حداقل  بیش از ٢٠ درصد میباشد. و اکثر کارمندان دولتی افرادی هستند کە از شهرهای مرکزی ایران  بە این استانها مهاجرت نمودەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان