سیروان علیزاده بە ١٨ ماە حبس محکوم شد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است، سیروان علیزادە  ٢٧ سالە اهل سقز  از سوی دادگاە انقلاب اسلامی ایران در سقز بە ١٨ ماە حبس محکوم شد.

سیروان علیزادە در روز ٢٠ تیر ماە  توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران  در منزل پدری در شهر سقز دستگیر و روانە ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این شهر شد.

یک فعال سیاسی  کورد در تاریخ ١٦ ابان ماە  از سوی دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهرستان سقز بە اتهام ارتبات با یکی از احزاب کوردستانی  بە ١٨ ماە  حبس تحزیری محکوم شد.  و بلافاصلە بە زندان کرماشان جهت گزاراندن دوران محکومیتش انتقال دادە شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان