برادارن شیخی را بە اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در  ارومیه انتقال دادند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است برادران دیاکو شیخی و مصطفی شیخی  را از ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بوکان بعد از یازدە روز بازجویی در روز جهارشنبە ٢٦ ابان ماە بە همین ادارە در ارمیە انتقال دادند.

برادران شیخی توسط نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بوکان در منزل پدریشان  بدونە در دست داشتن حکم قضایی  در ساعات اولیە  بامداد ۱۵ آبان  بە تفتیش منزل انها پرداختند کە با اعتراض این دو برادر روبرو شدند و این نیروها انها  دستگیر و روانە زندان این ادارە  در بوکان کردند. لازم بە ذکر است کە در جریان دستگیری انها کامپیوترهای انها را نیز مصادرە کردند.

یکی از نزدیکان این دو برادر دلیل دستگیری انها را براساس شایعات موجود ارتباط با یکی از احزاب کوردستانی  و حمل سلاح یاد کرد. ولی او معتقد است  کە این شایعات را  نیروهای اطلاعاتی برای هر جە بیشتر سرکوب جوانان کورد بکار میبرند.

در گزارش امدە است کە تاکنون دلیل دستگیری و انتقال انها بە خانوادەهای انها ابلاغ نشدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان