نبود ماژیک مدرسە را بە چند روز تعطیلی کشاند

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان مدرسه ای در ازگله از توابع شهرستان ثلاث باباجانی در شرق کوردستان به علت نداشتن ماژیک وایت برد تعطیل شد.

والدین یکی از دانش اموزان این مدرسە ابتدایی گفت ، راستش من نمیدانم از ما بە عناوین مختلف از جملە شهریە ، پول کتاب و غیرە میگیرند و حتی برای نوشتن بر روی تابلوی کلاس ماژیک نمی خرند، تازە باید این را هم بگویم وضعیت این مدرسە بە مراتب بهتر از دیگر مدارس اطڕاف است از روستاهای دیگر هم بچەهایی هستند کە در این مدرسە درس میخوانند،

او در ادامە گفت خوب اگر اهالی محل مانند اقای ظاهر میر احمدی ماژیک برای مدرسە نمی خرید باید این بچەها بە کجا میرفتند. یعنی این دولت قدرت تهیە کردن چند تا ماژیک برای مدرسە را ندارد، یا اینکە این دولت قصد ندارد دانش اموزان این منطقە چیزی یاد بگیرند و بە مدرسە بروند. نمی خواهد.

لازم بە ذکر است یکی از خیرین جوانرود بنام محمد ظاهر میر احمدی با خرید ماژیک در سه رنگ برای تمامی کلاسها و ارسال آن به ازگله مشکل این مدرسه را برطرف نموده است.

شایان ذکر است که مدارس شرق کوردستان به علت نداشتن امکانات و عدم تجهیز مناسب و منابع مالی باعث شده که بسیاری از مدارس آن حتی از داشتن حداقل امکانات نیز محروم باشند.

این دانش آموزان بعضا در خانه های خشت و گلی یا کانتینر غیر استاندارد مجبور به تحصیل هستند.و عدم امکانات آموزشی کافی در مدارس سالانه دانش آموزان زیادی را مجبور به ترک تحصیل نموده و آنها را از نعمت خواندن محروم می سازد و قادر به ادامه تحصیل نیستند.