اجرای حکم اعدام ۶ زندانی در ارومیه

بامداد روزجاری چهارشنبه ۲۳ دی‌ماه شش زندانی متهم به قتل عمد در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. »

اسامی این زندانیان عبارت است : عارف شاهین‌دژی ، حسین عزت‌طلب، رحمان رنجبر، علیرضا اکبری، ارسلان بادیانه و عبدالوهاب حاتمی

این زندانیان روز گذشته از بندهای ۳ و ۴ و بند جوانان به سلولهای انفرادی قرنطینه‌ی زندان منتقل شده بودند.

قابل ذکر است کە جمهوری اسلامی ایران سالانە تعداد زیادی از زندانیان را با اتهامات و جرائم متفاوت بە اعدام محکوم و حکم اعدام آنها را بە اجرا در می آورد و در رتبە های اول اعدام زندانیان قرار دارد.

از جملە اعدام هایی کە جمهوری اسلامی ایران انجام می دهەد، اعدام زندانیان سیاسی می باشد کە اعتراض های گستردەای بخصوص در کوردستان بە دنبال داشتە است