شرناخ را در ۲۴۶ روز ویران کردند

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است مقرارت منع رفت‌وآمد در شهر شرناخِ شمال کوردستان پس از ۲۴۶ روز بمباران برداشتە شد؛ و بە شهروندان اجازە دادە شد بە خانەهایشان برگردند.

با توجه به گزارش؛ بیش از ۷۰ درصد شهر، مورد اصابت بمب های نیروهای نظامی ترکیە قرار گرفتە است و تقریبا تمامی منازل شخصی شهروندان ویران‌شده یا به شدت خسارت دیدە است، بسیاری از شهروندان برای پیداکردن خانەهایشان دچار مشکل شدەاند بسیاری از مناطق شهر با خاک یکسان شدە است خانەها طوری ویران شدە که شهروندان نمی‌دانند منازل مسکونی آن‌ها در چە ناحیەایی از این میادین بمب باران شدە و ویران شدە قرار گرفتە است.

نیروهای نظامی دولت تورکیە در ۱۴ مارس ۲۰۱۶ بە شهرهای شمال کوردستان حمله‌ور شدند، شهر شرناخ یکی از شهرهای شمال کوردستان میباشد کە بیشترین خسارات بە آن وارد شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان