شش زندانی در ارومیە چند روز آیندە بە پای ماشین اعدام می‌روند

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است محکوم خدری، عارف اسماعیلی، مهندس کرم قلی زاده، فایق عابدینی، جواد اصغری و فردی بە نام حسنی در زندان مرکزی ارومیە بە سلول‌های انفرادی انتقال داده شدند.

در گزارش آمدە است کە افراد نامبردە طی دستور ریس زندان در روزهای ٢٠ تا ٢٢ آبان ماە با خانوادەهایشان آخرین ملاقات را انجام دادەاند و صبح روز ٢٣ آبان ماه پس از سرشماری زندانیان توسط زندانبانان، افراد مذکور را از بقیە زندانیان بند جدا کردە و بە سلول‌های انفرادی انتقال دادند.

بر طبق اطلاعات به دست آمدە این افراد با اتهامات مربوط به مواد مخدری توسط دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران در ارومیە به اعدام محکوم‌شده‌اند.

لازم بە یادآوری است کە در ۱۷ آبان ماه شهروندی کورد دیگری در زندان مرکزی قزوین به دار آویخته شد. «حسن -خ» ۳۰ ساله اهل شهر سنه در شرق کوردستان که به قتل عمد دو نفر در سال ۱۳۹۰ متهم شده بود. حکم اعدام وی به اجرا در آمد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان