اعتراض دانشجویان جوانرودی از عزل یک مدیر کورد توسط نماینده جمهوری اسلامی ایران در  اورامانات

طبق گزراشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در جوانرود از عزل دکتر مصطفی جوانرودی توسط نماینده جمهوری اسلامی ایران در  اورامانات  اعتراض کردە و بیانیه ای را منتشر نموده اند.

در این بیانیە امدە است کە ضمن تجلیل از خدمات دکتر جوانرودی خواهان تجدید نظر و بازگشت این چهره علمی و خدمتگزار را خواستار هستیم . و در ادامە امدە است کە نادیده گرفتن چهره های علمی و برجسته  کورد  که خدمتگزار مردم  هستند را جبران ناپذیر میدانیم.

لازم بە ذکر است کە عزل دکتر جوانرودی در میان جامعه علمی و دانشگاهی شهرهای اورامانات خبرساز بوده و بحث های فراوانی در روزهای اخیر صورت رفته که در دنیای مجازی نیز بازتاب داشته است.د

جمعیت حقوق بشر کوردستان