اخرین اخبار از وضعیت رمضان احمد کمال کە در بیمارستان امام خمینی بستری است.

فعالان جمعیت حقوق بشر کردستنان  در گفتگو با چند زندانی و افراد مرتبط با زندان رجایی شھر و بیمارستان امام خمینی گزارش میدھند کە  رمضان کە از ناحیە دست چپ بشدت مجروح است در هنگام انتقال  مامورین زندان سعی برا ان داشتەاند کە بە دست زخمی رمضان دست دستبند بزنند  و او مخالفت ورزیدە است و بە مامور گفتە است کە میتوانند بە پاها ، کمر همچین بە دست سالم او دسبند بزنند.  زیرا کە  یک دست او بشدت مجروح است و بە ھمین دلیل او را بە بیمارستان اعزام میکنند. اما مامورین با خشوندت بە دستهای او دسبند زدەاند و سپس او را جند نفری با مشت و لگد مورد هجوم قرار میدهند در نتیجە بر اثر ضربەھای شدید بە سر و شکم  او بە  بیھوشی کامل فرو میرود. سپس مامورین زندان  او را بە بیمارستان ساسان منتقل میکنند. زمانی کە پزشکان بیمارستان ساسان وضعیت وخیم رمضان را میبینند از مامورین سوال میکنند کە بە چە دلیل رمضان در کما فرو رفتە است زیرا کە بر اساس قرار قبلی رمضان میبایست فردای انروز مورد عمل جراحی قرار میگرفت.  مامورین زندان بە مسئولین بیمارستان خصوصی ساسان میگویند  کە نباید از زندانی مذبور عکسی گرفتە و یا از او در رابطە با جراحات ناشی از ضرب شتم بوجود امدە در بدن او گزارشی تھیە شود.  اما  پزشکان  بیمارستان خصوصی ساسان از بستری کردن رمضان  امتناع میورزند و در نهایت او  توسط مامورین  بە بیمارستان دولتی امام خمینی انتقال  دادە میشود  و در انجا بستری میشود. رمضان پنج روز  دربیمارستان امام خمینی در کمای کامل بود. وضعێت جسمی رمضان  بر اثڕ خشوندت و ضرب و شتم مامورین چنان زیاد است کە متخصصین بیمارستان از عمل جراحی  دست او  تا بھبودی  سطحی  او خودداری میورزند.  اما بنا بە گفتە تعدادی از زندانیان انتظار میرود کە  رمضان یکی دیگر از قربانیان مرگ خاموش زندان رجایی شهر باشد. ھمچنین گفتە میشود کە رمضان احمد کمال یکی دیگر از زندانیانی باشد کە بە مرگ مشکوک از طرف زندان رجایی شهر محکوم شدە است و بە همین دلیل مورد ضرب و شتم مامورین قرار گرفتە شدە است.

زندان رجایی شهر از جملە زندانهای مخوف جمهوری اسلامی ایران است کە کارنامەایی پر از خشونت  را بە خود اختصاص دادە است.  به رسمیت نشناختن حقوق زندانیان سیاسی طبق کنوانسیونهای بین المللی و نادیده گرفتن حقوق قانونی انها ،  تنها بخشی از کارنامەی ماشین کشتار زندان رجایی شھر  بر علیه زندانیان  سیاسی   میباشد کە روزانە بە زندانیان اعمال می شود.

مرگ بی صدا و مشکوک تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله افرادی همچون  مهدی زالیه، علیرضا کرمی خیرآبادی، افشین اصانلو، محسن دکمەچی، منصور رادپور، فقط در چند  سال اخیر  در زندان رجایی  شهر و مرگ تعداد زیادی از زندانیان عادی در انفرادی از جمله بهرام تصویری و در نزاع های دسته جمعی و سازمان یافته توسط زندانبان از جمله و نه آخرین آن صابر شربتی و تشویق به خودکشی زندانیان از جمله فرهنگ و شهرام پور منصوری از دیگر بخشهای کارنامە جند سالە اخیر این زندان بحساب میاید.

رمضان احمد کمال زندانی سیاسی کورد غرب کوردستان هفت سال پیش به همراه چهار نفر  دیگر نیروهای پارت کارگران کردستان اشتباهی وارد مرز شرق کوردستان شدند و در کمین نیروهای مرزی ایران افتادند. دو نفر از آن‌ چھار نفر با شلیک مستقیم نیروھای امنیتی ایران جان باختند. نفر سوم موفق به برگشت به داخل مرز عراق شد و  رمضان کە  به‌شدت زخمی شدە بود و  توسط  نیروهای سپاه با ماشین مسافتی طولانی وی را بر روی زمین کشیده‌اند سرانجام او را  زندان‌ مهاباد انتقال دادند. در زمان بازداشت رمضان به دست نیروهای سپاه پاسداران، با وجود اصابت چندین گلوله به دست و پایش، بارھا  به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.  سپس رمضان در دادگاھی در خوی  بدون وجود مترجم  بە اعدام محکوم شد. در طول بازداشت او توانست با دیگر زندانیان سیاسی در زندان مھاباد تماس برقرار نماید و این زندانیان بە وی کمک کردند کە پروندە اعتراضی خود را تشکیل و بە دیوان عالی کشور ارسال نماید. سپس دیوان عالی کشور  حکم اعدام صادره را نقض کرده و او را بە  ۱۰ سال زندان همراه با تبعید به زندان قزوین محلوم کرد..

این زندانی سیاسی از زمان بازداشت تا به امروز، در زندان‌های مھاباد، ماکو، قزوین، اوین و زندان رجایی‌شهر کرج، دوران حبس خود را گذرانیده است. وی همچنین به دلیل حکم صادره، در این مدت نتوانسته با خانواده خود ملاقات و یا تماس داشته باشد.  و اقدام مؤثری هم برای مداوای او انجام‌نشده است . بخشی از بدنش ازکارافتاده و هنوز تعدادی از گلوله‌ها در بدنش است.

جمعیت حقوق بشر کردستان

2016-01-12