کارگر برق‌کار کورد در مقر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سنه بە قتل رسید

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است در روز ١٨ آبان ماە یک کارگر برق‌کار در کلانتری فرماندهی نیروهای انتظامی ایران در سنه با شلیک مستقیم توسط یکی از گروهبان‌ها در آن محل بە قتل رسید.

در گزارش آمدە است که دو کارگر کورد برق‌کار مشغول نصب دوربین‌های مداربسته در مقر فرماندهی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سنه بودند کە با یک گروهبان مشغول انجام‌وظیفه، سر صحبت را باز کرده و گویا این صحبت‌ها بە جایی کشیدە شد کە گروهبان اسلحه کمری خود را بە طرف آن‌ها نشانە می‌گیرد و بە آن‌ها شلیک می‌کند کە یکی از کارگران بە نام عزیز یوسفی فرزند جلیل مورد هدف قرار می‌گیرد و در همان‌جا جانش را از دست می‌دهد و سپس جسد وی بە پزشکی قانونی انتقال دادە می‌شود.

در گزارش آمدە است کە بعد از کشته شدن این کارگر کورد فرمانده کلانتری در آنجا حاضرشده و دستور می‌دهد کە گروهبان را بە بیمارستان قدس «بیمارستان مخصوص بیماران اعصاب و روان» منتقل نمایند.

یکی از شاهدان در محل بە جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت گروهبان مذکور کە کارگر را مورد هدف تیراندازی قرار داده بود هیچ‌گونه علائمی مبنی برزخمی بودن و یا نگران بودن از وی نمایان نبود و من نمی‌دانم هدف از انتقال دادن گروهبان بە بیمارستان مخصوص بیماران اعصاب روان چه بود.

عزیز یوسفی ساکن محله حاجی آباد سنه، متأهل و دارای یک فرزند خردسال است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان