٢٥٠ کارگر  پروژه سدسازی بازی دراز در کرماشان بیکار شدند.

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان امرو ز  ١٩ ام آبانماه ١٣٩٥ پروژه سدسازی بازی دراز در سرپل ذهاب ٢٥٠ نفر از کارگران  را اخراچ کرد کە  سبب اعتراض این کارگران شد.

در گزارش امدە است کە مسئولین این پروژە اعلام کردەاند کە به دلیل دیده شدن لکه های نفتی  در اب رودخانە  این پروژە متوقف شدە است و ٢٥٠ نفر کارگران را اخراج کردە است.

لازم بە یادوریست کە بعلت سد سازی های بی رویه ، غیر کارشناسی و غیر استاندارد در سالهای اخیر آسیب های زیادی به محیط زیست شرق کوردستان وارد شدە است کە  خشکاندن منابع آبی زیر زمینی و بسیاری از  چشمه های فوران  نمونەهایی از این اسیبها  بشمار میاید.

بسیاری از طرفداران محیط زیست معتقدند کە جمهوری اسلامی ایران با انتقال آب های شرق کوردستان به دیگر مناطق ایران در صدد نابودی زیربنای زیستی  برای شهروندان در شرق کوردستان است و  با بیکار کردن و فقیر نگە داشتن شهروندان شرق کوردستان سعی در ادغام  شهروندان  در جستجوی کار برای  امرار معاش خود و خاننوادەاشان بعنوان کارگران حاشیە نشین در دیگر شهرهای  مرکزی ایران سیاست اسمیلاسیون ملت کورد را شدت بخشیدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان