کمپین کمنت باران در حمایت از مقاومت شمال کوردستان

در صفحە فیسبوکی کاخ سفید، سازمان ملل واتحادیە اروپا برای پشتیبانی از قیام شمال کردستان و محکوم کردن دولت ترکیە ما را از روز دو شنبە 11 ژانویە همراهی کنید

شـما میتوانید با کوپی کردن و پاست کردن تکست زیرو یا ھر تکست دیگری در این رابطە در قسمت کمنت اخرین مطلب صفحەھای فیسبوکی مذبور کە لینک شدەاند دراین کمپین ما را همراهی کنید.

When will you take a stand against Turkey’s actions against the Kurds in northern Kurdistan (south-western Turkey)? children and old people being killed every day, UN, EU, US and NATO are responsible too!

 

کاخ سفید https://www.facebook.com/WhiteHouse

سازمان ملل متحد https://www.facebook.com/unitednations

اتحادیە اروپاhttps://www.facebook.com/europeancouncilpresident