دیدار با  نصرالدین حیدری یکی از رهبر جامعه یارسان خط قرمز مراجع نظام  اعلام شد

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان دیدار یوسف شاه حسینی معاون سیاسی انتخاباتی استانداری  و برادر وی محسن شاه حسینی معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش  جمهوری اسلامی ایران در کرمانشاه  همرا با ٥ تن دیگر از اصلاح طلبان با نصرالدین حیدری  یکی از رهبران  جامعه اهل حق( آیین  یارسان) خط قرمز مراجع تقلید نظام از سوی  انجمن نجات از حلقه اعلام شدە است.

همچنین این دیدار بە ذلت را با جان و دل تشبیە شدە است و در جایی دیگر آمدە است کە اعتقادات انحرافی در این فرقه ( پیروان آیین  یارسان)  به حدی است که می‌توان از آن‌ها به عنوان خط قرمز مراجع تقلید نام برد.

انجمن نجات از حلقه توسط فاطمە میرزائیان مدیریت میشود و از انجمن های نزدیک بە مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران بە حساب میاید.

پیروان آیین یارسان از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران  به‌طور شفاهی به‌عنوان مجموعه‌ای از اسلام و تشیع محسوب می شوند  اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   آیین یارسان بە رسمیت شناختە نشدە است

پیروان این آیین  هیچ نماینده‌ای در مجلس و نه در رده‌های بالا و  پایین مدیریتی ندارند. فرزندان پیروان آیین یارسان هم‌زمان با تولدشان و پیش از آنکه تخلفی مرتکب شوند محکوم‌به انفصال دائمی از خدمت در همه ادارات و ارگان‌ها و سازمان‌ها و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران  هستند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان