برادران شیخی توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بوکان بازداشت شدند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است   کە نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بوکان در ساعات اولیە بامداد امروز ١٥ ابان ماە  بە منزل مسکونی خاننوادە شیخی یورش بردە و مصطفی و دیاکو شیخی را دستگیر  و بە مکان نامعلومی انتقال دادە شدند

در گزارش امدە است کە نیروهای وزارت  اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بوکان پس از محاصرە منزل مسکونیخانوادە  شیخی بدونە اینکە  حکم قضائی  دستگیری این دو برادر را بە این خانوادە نشان دهند انها را بازداشت و  همچنین بدونە مجوز قانونی بە تفتیش وبازدید کامل منزل مسکونی انها پرداختند  کە در این میان اعضای خانوادە شیخی بە  اعمال غیر انسانی وغیر قانوننی مامورین اعتراض کردند کە با ضرب و شتم مامورین مواجە شدند.

بنا بە گفتە یکی از همسایه های  این خانوادە تا لحظە انتشار این خبر از محل نگهداری این دو برادر اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان